- مقررات آموزشی

ماده 1: آیین نامه آموزشی به منظور تعلیم صحیح دانش آموزان در ابعاد علمی و آموزشی و کشف استعدادها و هدایت آن ها تدوین شده است.

ماده 2: بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تدوین برنامه های سالانه، ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و هماهنگی در مورد نظارت بر فعالیت های آموزشی در جریان سال تحصیلی، توسط شورای آموزشی (متشکل از مدیر، معاون آموزشی، مشاورین پایه و نماینده دبیران و دبیر هر یک از دروس مربوطه) صورت می گیرد.

ماده 3: معاون آموزشی به عنوان نماینده شورای آموزشی مسئول برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های معلمین راهنما، دبیران و دانش آموزان بوده و اولیاء گرامی می توانند در صورت نیاز به راهنمایی و حل مشکلات آموزشی دانش آموزان، با تعیین وقت قبلی به نامبرده مراجعه نمایند.

ماده 4: معلمین راهنما به عنوان مدیران اجراء برنامه های آموزشی و ناظر و رابط بین دبیران، دانش آموزان و والدین می باشند و والدین برای اطلاع از مسائل آموزشی می توانند با توجه به ساعت اعلام شده در تقویم، با آنان تماس حاصل نمایند. (در صورت تغییر برنامه مشاورین، طی نامه به اطلاع اولیاء گرامی خواهد رسید).

ماده 5: به منظور ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان برنامه هایی از قبیل تشویق مستمر، برگزاری اردوهای علمی و تفریحی و ایجاد نظم در برنامه مطالعاتی و ایجاد ارتباط عاطفی بین دبیر و معلم راهنما با دانش آموز در نظر گرفته شده است.

ماده 6: جهت دستیابی به شیوه ی صحیح ارائه مطالب با هدف ارتقاء کیفی آموزش موارد زیر اجرا می گردد:

الف) تدریس توسط دبیر با استفاده از طرح درس سالانه و روزانه در جریان سال تحصیلی.

ب) ارزشیابی تشخیصی با هدف تشخیص مهارت و میزان آگاهی دانش آموزان برای ورود به مطلب جدید.

ج) کنترل کیفی تکالیف توسط دبیر مربوطه.

د) ارزشیابی پایان تدریس با هدف تعیین میزان موفقیت معلم در ارائه درس.

ه) کنترل تکالیف روز قبل توسط مسئول پایه.

و) ارزشیابی مستمر با هدف تشخیص نقاظ ضعف و قوت دانش آموزان و برنامه ریزی جهت رفع نقاط ضعف طی برنامه مدون در جریان سال تحصیلی.

یادآوری: میانگین نمرات حاصل از ارزشیابی های مستمر، فعالیت های کلاسی بیرون از کلاس، تکالیف و ...  در هر یک از دروس در کارنمای دانش آموز درج می گردد و در پایان ترم با نمره پایانی جمع و معدل آن، در کارنامه دانش آموز منظور خواهد شد.

ی) پس از پایان هر دوره ارزشیابی،  وضعیت آموزشی دانش آموزان مورد بررسی و نسبت به کارنامه آنها توسط  معلم راهنما ارائه طریق خواهد شد.  ضمنا دانش آموزانی که در دروس پایه نیاز به برگزاری کلاس جبرانی داشته باشند، طبق اعلام اسامی از طرف دبیران مربوطه در روزهای پنج شنبه هر دو هفته یک بار موظف به شرکت در کلاسهای فوق در زمان پیش بینی شده خواهند بود و رفت و آمد آنان به عهده ی اولیاء گرامی می باشند. یادآوری می گردد غیبت غیر موجه از این کلاسها به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود.

ز) ارزشیابی پایانی با هدف تشخیص میزان یادگیری قطعی دانش آموز و تعیین وضعیت و رتبه آموزشی وی در پایه تحصیلی، در دو نوبت صورت می گیرد.

ماده 7: مهمترین شاخص وضعیت آموزشی هر دانش آموز، رتبه ی وی در پایه تحصیلی و مقایسه ی نمره ی فرد نسبت به میانگین نمرات پایه و کلاس می باشد که در ذیل هر کارنامه درج و ارسال می گردد.

توجه: کارنامه های ارسالی در حکم اعلام وضعیت تحصیلی دانش آموز در زمان فوق می باشد. دقت در بررسی آن شما را در ارزیابی جایگاه آموزشی فرزندتان یاری خواهد کرد.

ماده 8: قصور و سهل انگاری دانش آموز نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می شود و چنانچه پی گیری و راهنمایی های اولیه در مورد او موثر نیفتد با رعایت سلسله مراتب به یکی از روش های زیر عمل خواهد شد:

1- تذکر واخطار شفاهی

2- اخطار کتبی با درج در پرونده آموزشی و اطلاع به ولی دانش آموز و کسر توان آموزشی اول.

3- اخطار کتبی با درج در پرونده آموزشی و کسر 25/0 در نمره ی مستمر درس مربوطه و اطلاع به ولی دانش آموز و کسر توان آموزشی دوم.

4- کسر 5/0 نمره در نمره مستمر درس مربوطه و اخذ تعهد از دانش آموز و کسر توان آموزشی سوم.

5- احضار ولی، کسر یک نمره، کسر توان آموزشی چهارم و اخذ تعهد مبنی بر اخراج موقت در صورت تکرار.

6- اخراج موقت از مدرسه حداکثر به مدت دو روز با تایید شورای مدرسه و اطلاع قبلی ولی دانش آموز و کسر توان آموزشی پنجم.

7- انتقال به مدرسه دیگر با نظر شورای مدرسه بدون عودت دادن مابقی شهریه دانش آموز.

تبصره : در صورت جبران سهل انگاری های گذشته و انجام وظایف محوله، تخلفات موجود از پرونده آموزشی دانش آموز خارج می گردد و در صورت مشاهده ی فعالیت های آموزشی مثبت، به توان های آموزشی نامبرده اضافه خواهد شد. همچنین برای دانش آموزانی که کسر توان نشده اند امتیازاتی از قبیل اعطای مسئولیت های گوناگون، شرکت در اردوهای خاص و یا اعطاء کارت های امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 9: لازم است اولیاء محترم جهت آگاهی از وضعیت آموزشی و تربیتی فرزند خود با اطلاع قبلی و بر اساس جدول زمان بندی ملاقات ها در مواقع لزوم و با هماهنگی قبلی در مدرسه حضور به هم رسانند.

ماده 10: حضور حداقل یک نفر از اولیاء محترم در تمامی جلسات توجیهی مدرسه به منظور بحث و تبادل نظر درباره ی مسائل آموزشی و تربیتی دانش آموزان ضروری است.

ماده 11: ثبت نام دانش آموز منحصرا مربوط به سال جاری است و ثبت نام سال آینده وی منوط به رضایت شورای مدرسه از وضعیت درسی و اخلاقی وی و نیز توجه خانواده به انجام تعهدات خود در قبال مدرسه می باشد.

ماده 12: استفاده از دبیران مدرسه برای تدریس خصوصی به هر دلیل و عنوان ممنوع بوده و در صورت اطلاع با دانش آموز خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده 13: کتب حل المسائل و معلومات عمومی موجب کاهش توان علمی و انگیزه های مطالعاتی دانش آموزان می گردد.

اولیاء محترم از تهیه کتب فوق الذکر، امتناع به عمل آورند.

* یادآوری: در صورت رفع اشکال سیستم آزمون آنلاین در سال تحصیلی جاری، در پایان هر هفته یک آزمون از دروس اختصاصی و عمومی به صورت آنلاین به عمل خواهد آمد که برنامه آن متعاقبا اعلام خواهد شد

مقررات فرهنگی

ماده 1: این آیین نامه به منظور ایجاد خصلت ها و ویژگی های اسلامی در دانش آموزان، هم سویی و تناسب فعالیت های آموزشی و فرهنگی در قالب برنامه های منسجم و هماهنگ جهت ایجاد تغییرات مثبت تربیتی در دانش آموزان تدوین شده است.

ماده 2: بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تدوین برنامه های سالانه، ارتقاء کیفی فعالیت های فرهنگی و هماهنگی در مورد نظارت بر فعالیت های فرهنگی در جریان سال تحصیلی توسط شورای مدرسه صورت می گیرد.

ماده 3: معاون تربیتی به عنوان نماینده شورای مدرسه مسئول برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی در جریان سال تحصیلی می باشد.

ماده 4: ارزیابی از نحوه فعالیت دانش آموز در امور فرهنگی و حضور فعال دانش آموز در برنامه های فرهنگی ملاک بخشی از نمره پرورشی خواهد بود.

ماده 5: هر دانش آموز موظف است در یکی از گروه های فرهنگی ثبت نام و فعالیت نماید.

ماده 6: با توجه به تاکید موسس و مدیریت و اولیاء محترم مبنی بر حفظ و ارتقای سطح فرهنگی مجتمع ،دانش آموزانی که در جریان سال تحصیلی بیش از 2 اخطار فرهنگی داشته باشند، در سال تحصیلی آینده ادامه تحصیل آنان در این واحد آموزشی منوط به موافقت مسئولین مدرسه خواهد بود.

ماده 7: مستدعی است اولیاء محترم با کمال دقت پی گیر مسائل فرهنگی و تربیتی دانش آموز بوده و موارد غیر تربیتی را از هر شکل و نوع آن در اسرع وقت با اولیاء مدرسه در میان بگذارند.

ماده 8: حضور اولیاء محترم در تمامی جلسات آموزش خانواده به منظور آشنایی با شیوه های معقول در ارتباط با مشکلات دانش آموزان ضروری است.

11– مقررات انضباطی

چنانچه می دانیم در هر جامعه ای اساس زندگی سالم بر نظم استوار است و مدرسه یکی از ارکان مهم جامعه در ثبات بخشیدن به نظم دانش آموزان برای ورود به جامعه مدنی و سالم به شمار می رود از این رو رعایت نظم در این محیط ضروری است. در این راستا آیین نامه انضباطی مدرسه آینده سازان با هدف آشنا ساختن دانش آموزان با انضباط اسلامی تدوین گردیده است. امید است دانش آموزان عزیز تمامی موارد را مطالعه نموده و در اجرای مفاد آن تلاش نمایند همچنین اولیاء گرامی با مطالعه آن، عزیزان دانش آموز را در جهت رعایت دقیق موارد انضباطی تشویق نمایند.

ماده 1: بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ی اجرای برنامه انضباطی در جریان سال تحصیلی توسط شورای مدرسه (شامل مدیر، معاونت آموزشی، پرورشی، انضباطی، نماینده دبیران و مسئولین پایه و نماینده شورای دانش آموزی و انجمن اولیاء و مربیان) صورت می گیرد.

ماده 2: معاون انضباطی به عنوان نماینده شورای مدرسه مسئول اجرای برنامه ها در خصوص نظم و انضباط دانش

آموزان و حسن اجرای مقررات در جریان سال تحصیلی می باشد.

ماده 3: ایام کاری مدرسه دانش آموز موظف به حضور در مدرسه می باشد و اجازه عدم حضور در روزهای بین التعطیلی به هیچ وجه صادر نخواهد شد.

ماده 3: دانش آموزان موظفند در جریان سال تحصیلی مقررات زیر را رعایت نمایند.

- رعایت شعائر دینی مانند شرکت در نماز جماعت و مراسم صبحگاه و زیارت عاشورا و مناسبت ها و ...

- رعایت ادب و احترام نسبت به مربیان و کادر مدرسه.

- رعایت نظم، حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان در محیط مدرسه و کلاس.

- پرهیز از به کار بردن کلمات الفاظ غیر اخلاقی و یا حرکات و رفتارهای خارج از شان دانش آموزی.

- حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر.

- رعایت نظم در مراسم آغازین، راهروها، کلاس، نمازخانه و سایر برنامه های آموزشی و پرورشی.

- استفاده از لباس فرم مشخص شده، کفش و جوراب ساده و اصلاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی (تشخیص زمان و اندازه اصلاح موی سر با معاونت انضباطی است)

- عدم استفاده از وسایل تجملی نظیر گردنبند، دستبند، همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور  تحصیلی نظیر تلفن همراه و هرگونه سی دی غیر مجاز و  وسایل سمعی و بصری و ساعت گران قیمت و ... در مدرسه و اردوهای خارج از مدرسه.

* تبصره 1: در صورت کشف وسایل فوق الذکر به صورت امانت تا تعیین تکلیف توسط شورای مدرسه در مدرسه باقی خواهد ماند و مورد در پرونده دانش آموز ثبت ودر صورت تکرار دانش آموز به مدرسه دیگری منتقل خواهد شد.

ماده 4: رعایت نظافت در محیط مدرسه اعم از کلاس ها، حیاط، سالن غذاخوری، نمازخانه و ...

ماده 5: مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات  وساختمان مدرسه.

تبصره 1: چنانچه دانش آموزی به وسایل مدرسه یا ساختمان مدرسه و یا وسایل دانش آموزان خسارت وارد آورد جبران خسارت به عهده ولی دانش آموز می باشد.

تبصره 2: در صورتی که دانش آموزان وسایل خود را در مدرسه جا بگذارند و نسبت به دریافت آن تا یک هفته اقدام ننمایند با صلاح دید مدرسه به مصارف عمومی خواهد رسید و شرعا مسئولیتی متوجه مدرسه نخواهد بود.

تبصره 3: در صورت مفقود شدن وسایل دانش آموزان به دلیل عدم مراقبت، مدرسه در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 6: خودداری از همراه داشتن وجه نقد در مدرسه بیش از 10000 تومان.

ماده 7: رعایت نظم و شئونات اجتماعی در کوچه ها و معابر منتهی به مدرسه در آمد و شد روزانه.

ماده 8: در صورت داشتن  مشکل انضباطی در سرویس، توسط دانش آموز مامور سرویس مربوطه، مورد بی انضباطی یادداشت و به دفتر مدرسه گزارش می شود که پس از درج در پرونده در حضور اولیاء دانش آموز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده 9: غیبت غیر موجه و تاخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره انضباط می شود و در صورت تاخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد برابر آیین نامه کسر توان (مفاد ماده 5) اقدام و مراتب کتبا به ولی دانش آموز ابلاغ می گردد.

ماده 10: اولیاء گرامی جهت آگاهی از وضعیت تحصیلی، انضباطی و تربیتی فرزند خود می توانند با هماهنگی از طریق تماس با روابط عمومی در مدرسه حضور به هم رسانند و همچنین در تمامی جلسات توجیهی مدرسه به منظور بحث و تبادل نظر دریاره مسائل انضباطی ، آموزشی و تربیتی شرکت نمایند.

ماده 11: قصور و سهل انگاری دانش آموز نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می شود و چنانچه پی گیری و راهنمایی های اولیه در مورد او موثر نیفتد، معاون انضباطی با رعایت سلسله مراتب به یکی از روش های زیر عمل خواهد نمود:

1- تذکر واخطار شفاهی

2- اخطار با درج در پرونده انضباطی و کسر 25/0 نمره انضباط و کسر توان انضباطی اول

3- اخطار با درج در پرونده انضباطی و کسر 5/0 و اطلاع به ولی دانش آموز و کسر توان انضباطی دوم

4- کسر 75/0 نمره و اخذ تعهد از دانش آموز و کسر توان انضباطی سوم و اطلاع به ولی دانش آموز.

5- احضار ولی، کسر 1 نمره، کسر توان انضباطی چهارم و اخذ تعهد مبنی بر اخراج موقت دو روزه در صورت تکرار.

6- اخراج موقت از مدرسه حداکثر به مدت دو روز با تایید شورای مدرسه و اطلاع قبلی ولی دانش آموز و کسر توان انضباطی پنجم.

7- انتقال به مدرسه دیگر با نظر شورای مدرسه بدون عودت وجه باقیمانده از شهریه .

تبصره 1: هر دانش آموز در سال تحصیلی در بخش انضباطی دارای شش توان می باشد که در صورت اصرار مبنی بر ادامه ی تخلفات، توان های مربوطه کسر شده و در نهایت منجر به اخراج وی می گردد.

تبصره 2: در صورت نداشتن مشکلات انضباطی و یا جبران سهل انگاری های ثبت شده و انجام دقیق وظایف دانش آموزی، تخلفات ثبت شده از پرونده انضباطی دانش آموز خارج می گردد.

اعمال شایسته موجب افزایش توان و نمره انضباط و سایر امتیازهای دانش آموزی خواهد شد.

ماده 12: اخراج دانش آموز از کلاس توسط دبیر: پس از ثبت مورد انضباطی در دفتر معاون انضباطی یا مسئول پایه و اطلاع تلفنی همزمان به ولی نامبرده، دانش آموز بلافاصله به کلاس مراجعه می نماید و اولیاء نامبرده  جهت حضور در عصر همان روز برای پی گیری مشکل به وجود آمده دعوت به عمل می آید و در صورت تکرار، بند پنجم و هشتم ماده 12 اعمال خواهد شد.

ماده  13: در ارتباط با اخراج دانش آموز از کلاس با توجه به ممنوعیت اخراج کلاس، از دبیران محترم درخواست گردیده است در صورت عدم پایبندی دانش آموز به مقررات کلاس و تلاش در ایجاد وقفه در آموزش، رزومه ی تخلفات نامبرده ثبت و توسط دانش آموز به مسئول مربوطه ارسال گردد.

مسئول مربوطه پس از تماس تلفنی با ولی دانش آموز موضوع را به اطلاع نامبرده می رساند و دانش آموز بلافاصله به کلاس مراجعه می نماید.

ولی دانش آموز فوق الذکر در پایان ساعت آموزشی روز فوق می بایست در دفتر مسئول گزارش دهنده در جلسه ای که در معیت دبیر گرامی و دانش آموز برگزار می گردد شرکت نموده و نسبت به حل مشکل به نحو مقتضی اقدام گردد. بدیهی است که  این مسئله فقط یک بار و به شکل مطروحه در بالا انجام می گیرد و در صورت تکرار دانش آموز جهت انتقال به مدارس دیگر در اختیار ولی محترم قرار خواهد گرفت.

 

 

12– مقررات تشویقی

ماده 1: آیین نامه تشویق به منظور ترغیب دانش آموزان به انجام صحیح وظایف خویش و افزایش روحیه، امید، تعاون، علاقه و جدیت در کار تدوین شده است.

ماده 2: بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تدوین برنامه های تشویقی دانش آموزان در جریان سال تحصیلی توسط شورای مدرسه صورت می گیرد.

ماده 3: دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند به روش های زیر مورد تشویق قرار می گیرند:

الف) تشویق با واگذاری مسئولیت های مختلف در کلاس و مدرسه

ب) تشویق توسط دبیر در کلاس در حضور دانش آموزان

ج) تشویق توسط مسئول پایه در حضور دانش آموزان

د) تشویق توسط معاونت انضباطی در حضور دانش آموزان

ه) تشویق توسط معاونت فرهنگی در حضور دانش آموزان

و) تشویق توسط مدیریت مدرسه در حضور دانش آموزان

ماده 4: دانش آموزانی که در ارزشیابی های کلاسی ، آزمون های ماهانه و پایانی و سایر فعالیت های درسی نتیجه مطلوب را کسب نمایند و نسبت به سایر دانش آموزان در محیط کلاس حسن رفتار و اخلاق داشته باشند از جانب دبیر تشویق شده و کارت امتیاز دریافت خواهند کرد.

ماده5: در پایان هر ماه دانش آموزانی که در رعایت مقررات انضباطی مدرسه جزء بهترین ها باشند توسط معاونت انضباطی تشویق شده و کارت امتیاز دریافت خواهند کرد.

ماده 6: در پایان هر ماه دانش آموزانی که در رعایت مقررات انضباطی مدرسه جزء بهترین ها باشند، توسط معاونت انضباطی تشویق شده و کارت امتیاز دریافت خواهند کرد.

ماده 7: دانش آموزانی که در فعالیت های فرهنگی مدرسه به طور داوطلبانه حضور فعال داشته باشند از جانب معاونت فرهنگی تشویق شده و کارت امتیاز دریافت خواهند کرد.

ماده 8: دانش آموزانی که در تمامی فعالیت های مدرسه فعال باشند توسط مدیریت در حضور دانش آموزان مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

ماده 9: دانش آموزانی که در مسابقات آموزشی و فرهنگی خارج از مدرسه موفق به کسب رتبه شوند از جانب مدرسه مورد تشویق قرار گرفته و کارت امتیاز دریافت خواهند کرد.

ماده 10: دانش آموزان در صورت نداشتن هر گونه مورد آموزشی و انضباطی منفی در طول یک ماه در پایان آن ماه یک توان تشویقی اضافه در آموزشی و انضباطی دریافت خواهند کرد.

ماده 11: در پایان هر دوره ی تشویق ماهانه، دانش آموزان می توانند با ارائه کارت های امتیاز خود به معلم راهنما به ازای هر 50 کارت امتیاز (5000 امتیاز) یک مهر تلاش در جلوی نام خود در جدول مقایسه ای امتیازات کلاسی دریافت نمایند.

این جدول در معرض دید دانش آموزان و در کلاس نصب می گردد، دانش آموزان می توانند خود را از نظر رتبه کلاس با بقیه مقایسه کنند.

ماده 12: در انتهای سال هر دانش آموز به ازای مقدار امتیازی که جمع آوری کرده است می تواند هدایای خود را به صورت نقدی یا اجناس معرفی شده در جدول پیوستی دریافت کند.

ماده 13: در پایان هر ماه با توجه به میانگین امتیازات جمع آوری شده دانش آموزان هر کلاس و امتیازاتی که توسط معاون انضباطی و پرورشی و آموزشی و مسئولین پایه ها به هر کلاس تعلق گرفته است، کلاس برتر جهت تشویق کلاسی اعلام می گردد. کلاس برتر هر ماه روزهای چهارشنبه پس از پایان زمان مدرسه می تواند در مدرسه حضور داشته و از امکانات ورزشی مدرسه استفاده نماید.

13–  مقررات مسئولیت دانش آموزی

به منظور آشنا ساختن دانش آموزان با مسئولیت های اجتماعی، آماده نمودن آنها برای پذیرش این امر خطیر در آینده ی نه چندان دور، شورای مدرسه آینده سازان واگذاری مسئولیت های گوناگون موجود در مدرسه را به دانش آموزان هر کلاس به شرح زیر تصویب نمود. یادآوری می گردد در ابتدای سال تحصیلی مسئولیت ها بر مبنای سوابق دانش آموزان از طرف مسئولین مدرسه به آنها واگذار می گردد ولی از ماههای بعد بر اساس امتیازات کسب شده مسئولیت ها مشخص خواهد شد.

نوع مسئولیت ها (در کلاس):

مدیر – ناظم – معاون آموزشی – معاون پرورشی – مشاور کل – مشاور گروه ها (سرگروه) 5 نفر – مسئولین میزهای ناهار خوری (4 نفر) – مسئولین کلاس و راهروها (5 نفر) – مسئول ثبت تکلیف (1 نفر) – مسئول دفتر نمره (1 نفر) – مسئول ثبت و ضبط امور کلاس (1 نفر) – مسئول بهداشت و نظافت (5 نفر) – نماینده ی انضباطی کلاس (1 نفر)

حدود اختیارات مدیر کلاس:

عزل و نصب و تغییر پست کلیه سمت های تعریف شده در بالا – صدور ابلاغ – نظارت بر انجام وظایف و گزارش به مشاور پایه.

حدود اختیارات ناظم کلاس:

پیشنهاد تعیین مسئولین میز ناهار خوری و مراقبین به مدیر و نظارت بر انجام وظایف آنان و گزارش به معاون انضباطی.

حدود اختیارات معاونت آموزشی کلاس:

انتخاب مشاور کل  و مشاورین گروه ها – تعیین وظایف و نظارت بر آن ها از قبیل رسیدگی به تکالیف و برگزاری مسابقات آموزشی – المپیاد – توزیع سوالات در کلاس و تعیین برنده ها و جوایز.

حدود اختیارات معاونت تربیتی کلاس:

انتخاب اعضاء خادمین نماز – زیارت عاشورا – بانی زیارت عاشورا – پذیرایی در زیارت عاشورا  و نماز – برگزاری مسابقات فرهنگی و تربیتی از مباحث مطرح شده در نماز – تشویق دانش آموزان ممتاز در مسابقات – معرفی افراد فعال در گروه های مختلف دانش آموزی با هماهنگی مربی پرورشی.

حدود اختیارات مشاور کل کلاس:

تعیین مشاورین سرگروه – نظارت بر نحوه ی اجرای قوانین آموزشی در رسیدگی به تکالیف – بررسی افت و رشد آموزشی دانش آموزان و ارائه پیشنهاد به مشاور پایه – تعیین تکلیف اضافی برای دانش آموزان کم کار و ارائه روش علمی برای جبران افت آنان و نظارت بر فعالیت آموزشی کلاس و رقابت با سایر کلاسهای پایه.

مسئولین کلاسها:  مراقبت از وسایل دانش آموزان در زنگهای تفریح – جلوگیری از ورود دانش آموزان به کلاس بدون داشتن اجازه نامه – نظافت کلاسها پس از پایان کلاس – حضور در راهروها و در کلاس مربوطه تا پایان زنگ تفریح (در صورت لزوم مامورین می توانند با سپردن محل ماموریت به دانش آموز کلاس جنبی و با اطلاع ناظم کلاس از محل ماموریت خود خارج شوند)

مسئول ثبت تکالیف کلاس: گرفتن تکالیف تعیین شده دبیران و درج آن روی تابلو اعلانات کلاس و مراقبت و نگهداری از اطلاعیه های نصب شده و ...

مسئول دفتر نمره کلاس: 1- اخذ دفاتر نمره از مسئول پایه و تحویل آن به دبیر مربوطه. 2- مراقبت از نمرات درج شده در دفتر دبیر 3- گرفتن دفتر نمره تکمیل شده از دبیران  وتحویل آن به مسئول پایه (لازم به یادآوری است که در صورت تکمیل نبودن دفتر نمره دانش آموز فوق باید آن را با هماهنگی دبیر پس از تکمیل به مسئول پایه تحویل نماید).

مسئول ثبت و ضبط امور کلاس: 1- در طی زمان کلاس اسامی دانش آموزانی را که مخل امور کلاس هستند ثبت و پس از پایان کلاس به مسئول پایه تحویل می نماید.

2- ثبت اسامی دانش آموزانی که با دبیر مربوطه همکاری می کنند و تحویل به مسئول پایه.

نحوه ی صدور احکام مسئولین کلاس:

حکم مدیر کلاس از طرف معاونت آموزشی مدرسه صادر و ابلاغ می گردد و در تابلوی اعلانات مدرسه درج می شود و سایر اعضاء به پیشنهاد ایشان انتخاب و پس از تایید توسط مسئول پایه ابلاغ توسط مدیر کلاس صادر می گردد.

در صورت تدارم رتبه مدیر، می تواند به مدیریت کل کلاسهای پایه و سایر اعضاء به تناسب امکانات ارتقاء یابند.

در صورت عدم رضایت از فعالیت هر یک از مسئولین پستها، مدیریت مدرسه یا معاونت آموزشی می توانند دانش آموزان را عزل و نصب نمایند. (با پیشنهاد مسئولین مربوطه)

نظارت بر اخلاق و رفتار دانش آموزان در کلاس با مدیر کلاس بوده و نحوه ی تشویق و تنبیه آنان با پیشنهاد مدیر کلاس و دستور مسئولین ذیربط خواهد بود.

در ضمن نفرات منتخب مسئولین در پایان هر ترم با دریافت تقدیر نامه از مدیریت مدرسه و درج نام و عکس در تابلو رنگین کمان و تشویق در محضر اولیاء معرفی خواهند شد.

نفرات ممتاز این گروه ها در پایان سال از اردوی تفریحی استان بهره مند خواهند شد.

راهنمایی آینده سازان         220 84 220 - 021

تهران، سعادت آباد، بلوار 24 متری، خیابان 4 شرقی، پلاک 3

دبستان آینده سازان              88435440 - 021

خ شریعتی، بالاتر از ملک، شهید کشواد، بعد از چهارراه، پلاک 57

فرم ورود