- اهداف انضباطی:

1-توجیه و تفهیم دانش آموزان نسبت به محور قرار دادن اصل نظم و انضباط در زندگی

2-ساماندهی به روش زندگی شخصی دانش آموزان بر اساس برنامه ریزی و دوراندیشی در استفاده مطلوب از فرصت ها

3-شناخت مقررات و آداب اجتماعی و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی در اجرای مقررات

4-عادت دادن دانش آموزان به پذیرش و اجرای قانون در روابط اجتماعی

5-آشنایی با حساسیت های اخلاقی و خانوادگی و هنجارهای اجتماعی

6-آشنایی با موازین اجتماعی در آرایش ظاهری و اهتمام به ترویج آن در جامعه

7-افزایش آگاهی و پای بندی نسبت به ارزش ها و هنجارهای مدرسه و اجتماع

8-افزایش سطح قضاوت و رفتارهای اجتماعی

راهنمایی آینده سازان         220 84 220 - 021

تهران، سعادت آباد، بلوار 24 متری، خیابان 4 شرقی، پلاک 3

دبستان آینده سازان              88435440 - 021

خ شریعتی، بالاتر از ملک، شهید کشواد، بعد از چهارراه، پلاک 57

فرم ورود